Regulamin - Oficerska

Przejdź do treści
  
REGULAMIN

    OFICERSKA to profesjonalna sala dydaktyczna przeznaczona do strzelań  sportowych, rekreacyjnych, szkoleniowych, treningów strzeleckich z urządzeń pneumatycznych o mocy poniżej17J. Strzelania mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo wyłącznie pod nadzorem prowadzącego strzelanie tj. osoby, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelań oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju.

Warunki korzystania ze strzelnicy

Prowadzący strzelanie:
- wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie,
- wyznacza osobom towarzyszącym miejsce bezpośredniego pobytu,
- odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,


Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych
przez prowadzącego strzelanie.

2. Zabrania się wchodzenia przed oraz na stanowisko strzeleckie bez zgody
prowadzącego strzelanie.

3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest do
przestrzegania przepisów dotyczących postaw strzeleckich opisanych w regulaminie
imprez strzeleckich.

4. Po komendzie „stop", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę,
strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

5. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy pod nadzorem  rodziców  lub opiekunów (za ich zgodą)


6. Na strzelnicy, posiadacze telefonów komórkowych powinni w swoich aparatach
wyłączyć sygnały dźwiękowe.

7. Korzystający przed wejsciem na stanowisko strzeleckie musi zapoznać się z
regulaminem  strzelnicy i zasadami bezpieczeństwa i podpisać stosowne oświadczenie.

8. Na strzelnicy wymagane są okulary ochronne.

9. Osobę naruszającą regulamin, zasady bezpieczeństwa usuwa się ze strzelnicy.

Sposób obchodzenia się z bronią

1. Nigdy nie kieruj wylotu lufy karabinu lub pistoletu w kierunku ludzi!

2. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłączne z lufą
skierowaną w kierunku kulochwytu i tarcz będących celem strzelnicy.

3. Broń ładuj wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii strzału, lufą skierowaną w
kulochwyt, prostopadle do linii tarcz po komendzie prowadzącego ŁADUJ lub START.

4.  Strzelanie rozpoczyna się na komendę prowadzącego strzelanie.

5.  W czasie odpoczynków, przerw w strzelaniu nigdy nie odkładaj broni załadowanej.

6.  Zakończenie strzelania oraz usterki zgłasza się prowadzącemu strzelanie (sygnalizując
przez podniesienie ręki).

7. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli
prowadzącemu  strzelanie, montuje wskaźnik bezpieczeństwa oraz opuszcza
stanowisko strzeleckie za zgodą prowadzącego z bronią z otwartą komorą nabojową,
wskaźnikiem bezpieczeństwa  lufą do góry lub w futerale.

8. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną
z otwartymi komorami nabojowymi i wskaźnikiem bezpieczeństwa. Dopuszcza się
inny  sposób noszenia   broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.

9. Składanie się, celowanie "na sucho" dozwolone jest na stanowisku strzeleckim
lub tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

10. Na strzelnicy nie można celować i strzelać do ludzi, ptaków i zwierząt jak również
do przedmiotów znajdujących się poza kulochwytem

11. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych
stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem.

Na strzelnicy zabrania się:

- osobom towarzyszącym  korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska
   
strzeleckie oraz styczności z bronią

- używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
   
prowadzącego strzelanie lub osoby odpowiedzialnej za broń.

- spożywania alkoholu lub używek i środków odurzających oraz przebywania na terenie
   
strzelnicy osób będących pod ich wpływem, hałasowania oraz palenia papierosów.
Wróć do spisu treści