Regulamin - Oficerska

Przejdź do treści
REGULAMIN

OFICERSKA to profesjonalna sala  przeznaczona do strzelań  sportowych, rekreacyjnych, szkoleniowych, treningów strzeleckich z urządzeń pneumatycznych o mocy poniżej17J. Strzelania mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo pod nadzorem prowadzącego strzelanie tj. osoby, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelań oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju.

Warunki korzystania z sali strzelań

Prowadzący strzelanie:

- wyznacza korzystającym  stanowiska strzeleckie,
- wyznacza osobom towarzyszącym miejsce bezpośredniego pobytu,
- dba o bezpieczeństwo użytkowników oraz osób im towarzyszących,

Za wypadek lub szkodę spowodowaną nie przestrzeganiem regulaminu, poleceń prowadzącego  lub samowolnym działaniem  korzystający osobiście  ponosi konsekwencje.

Sposób zachowania się osób przebywających

1. Korzystający z Sali Strzelań  jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych
   przez prowadzącego strzelanie.

2. Zabrania się wchodzenia przed oraz na stanowisko strzeleckie bez zgody
   prowadzącego strzelanie.

3. Korzystający z sali strzelań, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest do
   przestrzegania przepisów dotyczących postaw strzeleckich opisanych w regulaminie   
   imprez strzeleckich.

4. Po komendzie „stop", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę,
   strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

5. Dzieci mogą przebywać na sali strzelań pod nadzorem  rodziców lub opiekunów.
6. Na sali strzelań, posiadacze telefonów komórkowych powinni w swoich aparatach
   wyłączyć sygnały dźwiękowe.

7. Korzystający przed wejsciem na stanowisko strzeleckie musi zapoznać się
   z  regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa.

8. Na sali wymagane są okulary ochronne.

9. Osobę naruszającą regulamin, zasady bezpieczeństwa usuwa się z sali strzelań.

Sposób obchodzenia się z bronią

1. Nigdy nie kieruj wylotu lufy karabinu lub pistoletu w kierunku ludzi!

2. Wszelkich czynności związanych z obsługą “broni” dokonuje się wyłączne z lufą
skierowaną w kierunku kulochwytu i tarcz będących celem.

3. “Broń” ładuj wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii strzału, lufą skierowaną w
kulochwyt, prostopadle do linii tarcz po komendzie prowadzącego ŁADUJ lub START.

4. Strzelanie rozpoczyna się na komendę prowadzącego strzelanie.

5. W czasie odpoczynków, przerw w strzelaniu nigdy nie odkładaj broni załadowanej.

6. Zakończenie strzelania oraz usterki zgłasza się prowadzącemu strzelanie (sygnalizując
słownie oraz przez podniesienie ręki).

7. Po zakończeniu strzelania “broń” rozładowuje się i przedstawia do kontroli
prowadzącemu  strzelanie, montuje wskaźnik bezpieczeństwa oraz opuszcza
stanowisko strzeleckie za zgodą prowadzącego z bronią z otwartą komorą nabojową,
wskaźnikiem bezpieczeństwa  lufą do góry lub w futerale.

8. Na terenie sali strzelań poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną
z otwartymi komorami nabojowymi i wskaźnikiem bezpieczeństwa. Dopuszcza się
inny sposób noszenia   broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.

9. Składanie się, celowanie "na sucho" dozwolone jest na stanowisku strzeleckim
lub tylko w miejscach do tego wyznaczonych

10. Nie można celować i strzelać do ludzi, ptaków i zwierząt jak również
do przedmiotów znajdujących się poza kulochwytem

11. Strzelanie i celowanie odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach
strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem.

Na Sali strzelań zabrania się:

- osobom towarzyszącym korzystającym z sali strzelań wchodzenia na stanowiska
  
strzeleckie oraz styczności z “bronią”

  • używania “broni” innych osób korzystających z sali strzelań, bez zgody jej
    użytkownika, prowadzącego strzelanie lub osoby odpowiedzialnej za broń.

- spożywania alkoholu lub używek i środków odurzających oraz przebywania osób
  
będących pod ich wpływem, hałasowania oraz palenia papierosów.
Wróć do spisu treści